Algemene voorwaarden

Kennismaking met Imrek
Indien u geÔnteresseerd bent in een mogelijke verbintenis met Imrek dan gaat Imrek graag een eerste oriŽnterende gesprek met u aan. Vanzelfsprekend zijn hieraan geen kosten verbonden en bent u tot niets verplicht.

Opdracht
Indien na het eerste gesprek besloten wordt om over te gaan tot een opdracht zal een contract worden opgesteld met daarin een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, op te leveren producten, kostenraming evenals de algemene voorwaarden. Indien de opdrachtgever een standaard contract heeft zal dit door Imrek worden beoordeeld op eventuele tegenstrijdigheden met de eigen algemene voorwaarden.

Tussentijdse wijzigingen van de opdracht
Op het moment dat binnen het huidige contract wijzigingen worden aangevraagd vanuit de opdrachtgever zal gezamenlijk worden beoordeeld of dit binnen de bestaande opdracht valt of dat dit apart dient te worden opgenomen. Uitgangspunt is om de aanvullende werkzaamheden binnen het lopende contract op te vangen.

Tussentijdse beŽindiging van de opdracht
Indien tijdens het lopende contract de opdracht wordt beŽindigd dan worden in ieder geval de gemaakte uren gefactureerd.

Kwaliteit
Imrek stelt zich professioneel op om in overeenstemming met de gemaakte afspraken met de opdrachtgever het werk zo goed / correct mogelijk uit te voeren. De kwaliteit van eindproducten wordt door derden gecontroleerd alvorens tot oplevering wordt overgegaan.

Geheimhouding
Imrek verplicht zichzelf om tijdens de looptijd van het project de aan Imrek verschafte informatie geheim te houden. Indien de opdrachtgever dit expliciet aangeeft wordt deze geheimhoudingsperiode verlengd tot een nader te benoemen tijdstip.

Kostenraming
De kostenraming is afhankelijk van veel factoren waaronder contractvorm (detachering of product), locatie van de uitvoering van de werkzaamheden, omvang van de uitvraag, complexiteit van de uitvraag en de eventuele risicoís. Wij gaan uit van een reguliere werkdag van 8 uur. Om u een aanbieding op maat te kunnen geven kunt u het beste contact met ons opnemen.

Facturatie
Facturatie kan maandelijks of na oplevering van een (deel)product worden uitgevoerd, afhankelijk van de contractvorm. Er geldt een betalingstermijn van maximaal 15 werkdagen na dagtekening van de factuur.