Referenties

Vanaf de start heeft Imrek meegewerkt aan de volgende projecten per opdrachtgever:

  Rijkswaterstaat Midden Nederland (maart 2009 tot heden)
  Voor Rijkswaterstaat Midden Nederland (voorheen de regionale dienst Utrecht) heeft Imrek meerdere opdrachten uitgevoerd. Voorbeelden zijn het begeleiden van kerntaken zoals de uitvoering van visuele tellingen en de rapportage Basisgegevens Droog (jaarlijkse rapportage met daarin de areaalgegevens van de dienst Utrecht). De laatste jaren treedt Imrek op als verkeerskundig adviseur bij planstudies als de ring Utrecht (A12/A27/A28), kooppunt Hoevelaken (A1/A28) en de A1/A27. Inhoudelijk is Imrek betrokken bij de updates van de NRM West modellen (vanaf NRM West2011) en de herkalibraties in het kader van de ring Utrecht.
 • RHDHV (januari 2009 tot heden)
  Imrek vervult bij RHDHV de rol van verkeerskundige adviseur en projectleider in een breed scala aan projecten. Van modelsimulaties in het Midden Oosten voor luchthavens tot de begeleiding van aanbestedingsprojecten voor de provincie Noord – Holland. In de periode 2010 tot 2013 is de aanbesteding en uitvoering van de reconstructie N241/N242 begeleid. Dit project had een innovatief karakter door verkeershinder als EMVI mee te nemen in de aanbesteding maar ook in de daadwerkelijke uitvoering. Specifiek voor dit project is een verkeersmodel ontwikkeld en is een uitgebreid meetsysteem opgezet voor de monitoring van verkeersintensiteiten en reistijden (opgezet in samenwerking met Atsence). Deze kennis er ervaring wordt meegenomen in de aanbesteding van de reconstructie van de N244.
 • MNO Vervat / Boskalis (maart 2013 – heden)
  MNO Vervat is constant bezig om onder andere de wegenbouwprojecten op een zo optimaal mogelijke wijze uit te voeren voor zowel zichzelf als de opdrachtgever en de weggebruiker. In dit optimalisatietraject treedt Imrek op als verkeerskundig adviseur waarbij met pragmatische tools de verwachte verkeershinder van verschillende faseringen tegen elkaar worden afgewogen. De tools zijn in eigen beheer gemaakt in samenwerking met Cityflow. Voorbeeldprojecten zijn de VOC contracten voor RWS WNN en RWS Zuid vanaf 2013 tot en met heden en de A4 Schipholtunnel waarbij is samengewerkt met XTNT.
 • Rijkswaterstaat West Nederland Noord (oktober 2013 – heden)
  Voor Rijkswaterstaat West Nederland Noord (voorheen de regionale dienst RWS Noord – Holland) vervult Imrek diverse verkeerskundige rollen. Als projectleider bij de bouw en update van de verkeersmodellen voor de hinderinschatting van regionale wegwerkzaamheden (zogenaamde Regioregie). Maar ook als inhoudelijk adviseur bij de planstudie Zuidas (www.zuidasdok.nl) (dynamische en statische verkeersmodellen) en de hinderinschatting en evaluatie van de wegwerkzaamheden aan de A10 Coentunnel.
 • Studio Bereikbaar (juli 2014)
  Imrek heeft voor Studio Bereikbaar een second opinion uitgevoerd voor de update van het Holland Rijnlandmodel. Imrek heeft de modelresultaten getoetst aan de hand van vigerende modellen en de verschillen inzichtelijk gemaakt en verklaard.
 • Stadsregio Amsterdam (januari 2010 tot maart 2014)
  De Stadsregio Amsterdam heeft in navolging van het NRM West2011 een eigen multimodaal verkeersmodel (genaamd VENOM) laten ontwikkelen. Na eerst twee jaar als adviseur namens RWS lid te zijn geweest van het gebruikersplatform (GVN) heeft Imrek zich vanaf 1 januari 2010 tot maart 2014 ingezet als adviseur en beheerder van het VENOM. Hierbij voerde Imrek onder andere ondersteunende werkzaamheden uit voor de projectleider en analyseerde verschillen tussen het VENOM en aangrenzende verkeersmodellen. In 2010 is in samenwerking met de VENOM ontwikkelaar en projectleider een artikel (VENOM_paper_CVS_2010.pdf) gepubliceerd op het CVS congres. Vanaf 1 januari 2013 is samen met de projectleider vorm gegeven aan het uiteindelijke gebruik en beheer van het VENOM model
 • .
 • Rijkswaterstaat Zuid – Holland (oktober 2012 – december 2012)
  In het najaar van 2012 heeft Imrek geassisteerd bij het op orde brengen van het autonetwerk voor de actualisatie NRM West2013, met lokale partners zoals de Stadsregio Rotterdam, Stadsregio Haaglanden en de provincie Zuid – Holland. Tijdens werksessies is het autonetwerk conform de meest recente inzichten op orde gebracht.
 • Rijkswaterstaat Noord-Holland (januari 2009 tot juli 2010)
  Rijkswaterstaat is verplicht om bij Verkenningen en Planstudies een inschatting te maken van de toekomstige verkeersstromen en daarbij behorende milieueffecten. Voor deze inzichten wordt onder andere het strategisch verkeersmodel NRM gebruikt. In 2006 is Rijkswaterstaat gestart met een update van de destijds vigerende versie. In april 2011 is de geüpdate versie operationeel geworden (genaamd NRM West2011). Imrek vervulde bij deze actualisatie de rol van regionale projectleider en vormde daarmee de schakel tussen de feitelijke opdrachtgever (DGMO / DVS) en de eindgebruiker (de regionale Rijkswaterstaatdiensten en provincies). Imrek inventariseerde de wensen en behoeften vanuit de regio om deze zo veel als mogelijk op te laten nemen in de modelontwikkeling om daarmee het draagvlak in de regio te maximaliseren en de kwaliteit te borgen.